กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ว่าง)

(ว่าง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

รอการจัดสรรจาก สถ.

นายปรเมศวร์ อ่อนสกุล

นายปรเมศวร์ อ่อนสกุล

นักวิชาการศึกษา

064-4419544

นางสาวนทีกานต์ ฉิมเชิด

นางสาวนทีกานต์ ฉิมเชิด

ครู

080-2646156

นางสาวสายรุ้ง แหขุนทด

นางสาวสายรุ้ง แหขุนทด

ครู

095-6172553

(ว่าง)

(ว่าง)

พนักงานจ้างทั่วไป

-