กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวธัญยกานต์ อ่อนหนองหว้า

นางสาวธัญยกานต์ อ่อนหนองหว้า

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวนทีกานต์ ฉิมเชิด

นางสาวนทีกานต์ ฉิมเชิด

ครู

นางสาวสายรุ้ง แหขุนทด

นางสาวสายรุ้ง แหขุนทด

ครู

นางสาวปัทมา ภู่มาก

นางสาวปัทมา ภู่มาก

คนงาน