กองคลัง

นางลำดวน จตุปริสากุล

นางลำดวน จตุปริสากุล

ผู้อำนวยการกองคลัง

087-2516318

นางสาวปิยวรรณ เห็มภิระ

นางสาวปิยวรรณ เห็มภิระ

นักวิชาการเงินและบัญชี

091-8297302

นางนริศรา ไชยสงคราม

นางนริศรา ไชยสงคราม

ลูกจ้างประจำ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

085-2039664

นางสาวทิติยา เศษขุนทด

นางสาวทิติยา เศษขุนทด

ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

064-4218841

นายพัฒน์วิชญ์ สีหามาตย์

นายพัฒน์วิชญ์ สีหามาตย์

คนงานทั่วไป ช่วยราชการกองคลัง

096-2322605

นางธนาภา จันทร์เพ็ญ

นางธนาภา จันทร์เพ็ญ

ผช.จนง. พัสดุ

088-0849936