กองคลัง

นางลำดวน จตุปริสากุล

นางลำดวน จตุปริสากุล

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวปิยวรรณ เห็มภิระ

นางสาวปิยวรรณ เห็มภิระ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางนริศรา ไชยสงคราม

นางนริศรา ไชยสงคราม

ลูกจ้างประจำ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวราตรี แขขุนทด

นางสาวราตรี แขขุนทด

ผช.จพง.พัสดุ

นางสาวทิติยา เศษขุนทด

นางสาวทิติยา เศษขุนทด

ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

นายพัฒน์วิชญ์ สีหามาตย์

นายพัฒน์วิชญ์ สีหามาตย์

คนงานทั่วไป ช่วยราชการกองคลัง