กองคลัง

นางเกสรา ปลั่งกมล

นางเกสรา ปลั่งกมล

ผู้อำนวยการกองคลัง

098-2422265

นางสาวปิยวรรณ เห็มภิระ

นางสาวปิยวรรณ เห็มภิระ

นักวิชาการเงินและบัญชี

091-8297302

นางนริศรา ไชยสงคราม

นางนริศรา ไชยสงคราม

ลูกจ้างประจำ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

085-203 9664

นางสาวจันทร์ปรียา อินต๊ะวัน

นางสาวจันทร์ปรียา อินต๊ะวัน

จนท.พัสดุปฏิบัติงาน

099-7941554

นางสาวทิติยา เศษขุนทด

นางสาวทิติยา เศษขุนทด

ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

064-4218841

นางธนาภา จันทร์เพ็ญ

นางธนาภา จันทร์เพ็ญ

ผช.จนง. พัสดุ

088-0849936

นายพัฒน์วิชญ์ สีหามาตย์

นายพัฒน์วิชญ์ สีหามาตย์

คนงานทั่วไป ช่วยราชการกองคลัง

096-2322605