กองคลัง

นางลำดวน จตุปริสากุล

นางลำดวน จตุปริสากุล

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวปิยวรรณ เห็มภิระ

นางสาวปิยวรรณ เห็มภิระ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางนริศรา ไชยสงคราม

นางนริศรา ไชยสงคราม

ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวราตรี แขขุนทด

นางสาวราตรี แขขุนทด

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นายเจษฏา จตุปริสากุล

นายเจษฏา จตุปริสากุล

คนงานช่วยปฏิบัติงานกองคลัง

นางสาวทิติยา เศษขุนทด

นางสาวทิติยา เศษขุนทด

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้