กองช่าง

นางสาวอโณทัย คำนาค

นางสาวอโณทัย คำนาค

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้้น) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

097-3358253

นางมัจฉา แขขขุนทด

นางมัจฉา แขขขุนทด

ผช.จพง.พัฒนาชุมชน

086-8676950