กองสวัสดิการสังคม

นางกัญญารัตน์ ผาผง

นางกัญญารัตน์ ผาผง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวชวนัฏฐา พลจัตุรัส

นางสาวชวนัฏฐา พลจัตุรัส

นักพัฒนาชุมชน

นางมัจฉา แขขุนทด

นางมัจฉา แขขุนทด

ผช.จพง.พัฒนาชุมชน