กองสวัสดิการสังคม

นางสาวชวนัฏฐา พลจัตุรัส

นางสาวชวนัฏฐา พลจัตุรัส

นักพัฒนาชุมชน

089-1852895

นางมัจฉา แขขุนทด

นางมัจฉา แขขุนทด

ผช.จพง.พัฒนาชุมชน

086-8676950