กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางลำดวน จตุปริสากุล

นางลำดวน จตุปริสากุล

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

087-2516318

นายธวัชชัย ปานจินดานนนท์

นายธวัชชัย ปานจินดานนนท์

นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ช่วยปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ

080-7274446

นางสาวชวณัฏฐา พลจัตุรัส

นางสาวชวณัฏฐา พลจัตุรัส

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ

089-1852895

นางมัจฉา แขขุนทด

นางมัจฉา แขขุนทด

ผช.จพง.พัฒนาชุมชน ผู้ช่วยปฏิบัติการกองสาธารณสุขฯ

086-8676950