กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางลำดวน จตุปริสากุล

นางลำดวน จตุปริสากุล

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

นางสาวสุภีวงค์ พลมณี

นางสาวสุภีวงค์ พลมณี

นักทรัพยากรบุคคล ช่วยปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ