กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

( ว่าง )

( ว่าง )

ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-

นายธวัชชัย ปานจินดานนนท์

นายธวัชชัย ปานจินดานนนท์

นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ช่วยปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ

080-7274446

นางสาวชวณัฏฐา พลจัตุรัส

นางสาวชวณัฏฐา พลจัตุรัส

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ

089-1852895

นายสถาพร โพธิ์แก้วสิริ

นายสถาพร โพธิ์แก้วสิริ

พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

087-2610360

(ว่าง)

(ว่าง)

คนงาน

-