การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ITA 2562

ตัวชี้วัด 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
O1  โครงสร้างหน่วยงาน   โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
O2  ข้อมูลผู้บริหาร   ข้อมูลผู้บริหาร
O3  อำนาจหน้าที่   อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามกฏหมายกำหนด
O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน   ติดต่อหน่วยงาน
O6  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง   พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฏกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7  ข่าวประชาสัมพันธ์   การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A   ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อมกังวลสงสัย
O9 Social Network   ช่องทางการเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมออนไลน์
ตัวชี้วัด 9.2 การบริหารงาน
แผนดำเนินการ
O10 แผนดำเนินงานประจำปี   แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การให้บริการ
O14 มาตรฐานการให้บริการ   มาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด ปี 2562
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงานของปี 2561
O17 E-Service  ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด
ตัวชี้วัด 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปี 2562
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ปี 2561
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   สรุปจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2561
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   สรุปจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2561
ตัวชี้วัด 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ข้อหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   การประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ตัวชี้วัด 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   แนวปฏิบัติเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการจัดการก่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต   เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี   สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   การแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัตหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน  ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใสของปี พ.ศ. 2562
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ของปี พ.ศ.2562
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน   การกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี ของปี พ.ศ. 2561
ตัวชีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   การเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
O46 มาตรป้องกันการรับสินบน   การป้องกันการรับสินบน
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่