การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไวต์ของหน่วยงานราชการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลหนองบัวดคก 21 พ.ค. 2567

21 พ.ค. 67