การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ผู้บริหาร อปท. หัวหน้าส่วนราชการ -กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำอำเภอจัตุรัส โดย… นาย กอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ฯเทศบาลตำบลหนองบัวโคก

17 ก.ค. 63