การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

09 ส.ค. 64