การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

27 ธ.ค. 64