การมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการดำเนินการอื่นใดให้กับรองนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล

16 พ.ย. 61