การเตรียมรับเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลหนองบัวโคก

19 ต.ค. 64