การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองบัวโคกเรื่อง แต่งตั้ง จนท. ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS )

10 ต.ค. 66