การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสราของราชการเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่อง บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567

19 ก.พ. 67