การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ 2540 เทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่อง การประชุมสภา กำหนดสมัยประชุมสามัญ ระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2567 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568

23 ก.พ. 67