การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่อง ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก รายงานการประชุมสภาเทศบาล

28 ก.พ. 67