การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)

08 ก.ย. 58

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 09.00น. นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์(นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก)
นายชลชิต ศรีโยธี(รองนายกเทศมนตรี) น.ส.เซาะทิม ประภากรแก้วรัตน์(ประธานสภาเทศบาล) สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน 1-2 กลุ่มองค์กรสตรีเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง
ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)