คำสั่งสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

11 พ.ค. 65