คำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฎิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล ปี2566(ครั้งที่2)

29 ก.ย. 66