คำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล / กองการศึกษาฯ / กองช่าง /สาธารณสุขฯ ลว. 1 ตุลาคม 2563

01 ต.ค. 63