คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก

02 พ.ค. 67