จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในเรื่องคุณธรรมนำการพัฒนา และประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรม ในวันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวโคก โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และนโยบายในการปฏิบัติงานภายใต้แนวคิด “คุณธรรมนำการพัฒนา” และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมและแสดงออกถึงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต

25 เม.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :