” นุ่งซิ่น สวมผ้าไทย” เทศบาลตำบลหนองบัวโคกร่วมกิจกรรมกับจังหวัดชัยภูมิ ส่งเสริมสวมใส่ผ้าไทยสร้างอัตลักษณ์ของคนชัยภูมิ

29 มิ.ย. 64