บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

27 ส.ค. 64