บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10 .00 น.

19 ส.ค. 64