บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.

26 ส.ค. 65