ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)

23 มิ.ย. 60