ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

16 ม.ค. 67