ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

11 ส.ค. 64