ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๑๘ ส.ค.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ลว. ๒๓ ส.ค. ๖๔

23 ส.ค. 64