ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

04 ต.ค. 64