ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 14 ก.พ.2565 เวลา 10.00 น.

11 ก.พ. 65