ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 9 พ.ค.2565 เวลา 10.00 น.

12 พ.ค. 65