ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 23 พ.ค. 65 เวลา 10.00 น.

18 พ.ค. 65