ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คั้งที่ 1 ปี 2565 วันที่ 27 มิ.ย. 65 เวลา 10. 00 น.

21 มิ.ย. 65