ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565

05 พ.ค. 64