ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4 ในวันที่ 29 ธ.ค.2565 เวลา 13.30 น.

19 ธ.ค. 65