ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่อง ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 ตามข้อ 6 เทศบัญญัติ

13 มิ.ย. 65