ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 5

24 มี.ค. 66

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายปี2566ครั้งที่5