ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่อง กำหนดเวลาปฎิิบัติราชการ การลา มาสาย การขาดราชการ ในการปฎิบัติพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ 2540

09 พ.ย. 66