ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่1

06 ก.พ. 67