ประกาศเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2564 ครึ่งปีแรก

30 ก.ค. 64