ประกาศ เทศบาลตำบลหนองบัวโคก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2563 ครึ่งปีหลัง

30 ก.ค. 64