ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ เทศบาลตำบลหนองบัวโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

29 มี.ค. 67

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองบัวโคก ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลหนองบัวโคกหรือผู้มาติดต่องาน เทศบาลตำบลหนองบัวโคก เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 กรกฎาคม 2567 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้
1. คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/k6nyjd
2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด