ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 สมัยที่ 2 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก

17 ส.ค. 63