ภารกิจจัดเตรียมถังขยะใหม่เปลี่ยนถังเก่าที่แตกชำรุดไม่สามารถใช้งานได้

12 มิ.ย. 62