มาตรการการจัดการขยะติดเชื้อ กรณีในพื้นที่หรือชุมชนไม่มีระบบการเก็บขยะติดเชื้อ ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัวโคก

22 ส.ค. 64