รับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ อปท.ดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม 27 กันยายน 2562 จากนายณรงค์ วุ้นซิ่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

27 ก.ย. 62