รับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ อปท.ดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก 28 ส.ค.2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

30 ส.ค. 62