รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง

29 ต.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :